Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Hondensportvereniging Idéfix


Tilburg, 15 juli 2021

 

Dit huishoudelijk reglement is bedoeld als aanvulling op de statuten van hondensportvereniging Idéfix (laatst gewijzigd op 27 januari 2004). Bij het beslissen omtrent problemen of geschillen heeft de inhoud van de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement. Deze versie van het huishoudelijk reglement is een bijgewerkte versie n.a.v. het origineel uit 2004 aangevuld met opmerkingen die in de afgelopen tijd zijn gemaakt en met aangepaste teksten op basis van voortschrijdend inzicht en de gewijzigde tijdsgeest. 


Het huishoudelijk reglement en de daarop aangebrachte wijzigingen dienen met meerderheid van stemmen goedgekeurd te worden door de algemene ledenvergadering. 


Artikel 1 


Lid 1. Het bestuur stelt de hoogte van de contributie vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering.

 

Lid 2. Leden die lessen volgen betalen hiervoor een door het bestuur vastgesteld en kenbaar gemaakt bedrag. Bij een verhoging van het lesgeld, die binnen de Centraal Planbureau index blijft, volstaat een melding op de ledenvergadering. De ledenvergadering kan echter alsnog besluiten om de hoogte van de lesgelden te veranderen. 


Lid 3. Het bestuur kan vrijstelling tot het betalen van contributie en of lesgeld verlenen aan leden, die een aanzienlijke inspanning of prestatie leveren voor de vereniging. 


Artikel 2 


Een lid kan wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of de hondensport in zijn algemeenheid door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, tot erelid worden benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie en lesgeld.


Artikel 3

 

Nieuwe leden met een minimumleeftijd van 16 jaar kunnen zich inschrijven door zich aan te melden voor een cursus. Hiermee geven zij aan lid te willen worden van de vereniging en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement. 


Artikel 4

 

Een ouder of verzorger mag, onder zijn of haar verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur, zijn of haar (pleeg)kind tussen 12 en 16 jaar, aan de lessen laten deelnemen. Het kind moet in staat zijn een hond op een goede manier te begeleiden. Een en ander dient plaats te vinden in goed overleg met de instructeur, de ouder/verzorger moet daarnaast schriftelijk toestemming verlenen. 


De ouder/verzorger is of wordt lid van de vereniging en betaalt contributie. 


Het tarief voor het lesgeld van het kind wordt gezien als 1e cursus. Als de ouder of verzorger zelf ook een les volgt wordt dit ook gezien als tarief voor een 1e cursus. 


Artikel 5

 

Volgens de statuten (artikel 8 - lid 5) treedt jaarlijks tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur opgemaakt en vooraf kenbaar gemaakt rooster (zie bijlage 1). Een bestuurslid treedt volgens de statuten voorts af nadat hij/zij drie jaar als bestuurslid heeft gefunctioneerd. Het aftredende bestuurslid kan zich terstond herkiesbaar stellen. Wie in een - tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 


Artikel 6

 

Protocol beeldmateriaal 

Hondensportvereniging Idefix heeft een website met informatie, links etc. en facebook.

 

Met onze website willen we informatie verstrekken over de hondensportvereniging aan leden en externe contacten, maar ook aan iedere belangstellende die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit informatie over de hondensportvereniging en over activiteiten van de hondensportvereniging en haar leden. We richten ons hierbij zowel op leden, als op hen wiens belangstelling voor onze hondensportvereniging hierdoor gewekt zou kunnen worden. 


We vinden het belangrijk dat de website en facebook van de hondensportvereniging er aantrekkelijk uit ziet. We proberen dit te bewerkstelligen met leuke foto’s, actuele nieuwtjes en wellicht ook steeds meer met filmpjes. We willen graag de sfeer en de activiteiten bij de hondensportvereniging weergeven. Beeldmateriaal is daarbij, in de huidige digitale wereld, onontbeerlijk. 


Dit houdt in dat we regelmatig beeldmateriaal op de website plaatsen. In verband met de wet op de privacy hebben we hiervoor een protocol opgesteld. 


De volgende privacy regels gelden voor onze website en facebook:


Algemeen 


Bij aanvang van het lidmaatschap van hondensportvereniging Idefix wordt aan leden kenbaar gemaakt dat Idefix een website en facebook heeft en welke spelregels er zijn afgesproken over het publiceren van beeldmateriaal, vastgelegd in dit protocol. Leden tekenen bij aanmelding een verklaring dat zij geen bezwaar hebben tegen publicatie van beeldmateriaal .

 

Op de website en facebook worden foto’s geplaatst waarop leden en andere personen afgebeeld staan. De leden kunnen bij het bestuur aangeven wanneer ze bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hem/haar.

 

Hondensportvereniging Idéfix gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Indien een betrokkene bij het bestuur bezwaar maakt tegen het feit dat informatie over hem/haar op de website gepubliceerd is, zal deze informatie op verzoek worden verwijderd. 


E-mailadressen en telefoonnummers van leden staan alleen in de ledenadministratie en op presentielijsten bij de desbetreffende instructeur die daarvoor een geheimhoudingsverklaring heeft getekend. Op de website staan de contactgegevens en een foto van bestuur, commissieleden en trainers tenzij die hier bezwaar tegen hebben. 


Beeldmateriaal op de besloten facebookpagina 

Wij gaan er vanuit dat leden geen bezwaar hebben tegen het gebruik van gemaakte foto’s. Wij denken hierbij aan foto’s van clubactiviteiten of Idefix clubactiviteiten, zoals de BBQ, trainingen en een clubdag. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming aan leden gevraagd. 

Beeldmateriaal op het openbare deel van de website en facebook Wij gaan er van uit dat leden geen bezwaar hebben tegen het gebruik van gemaakte foto’s bij clubactiviteiten. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan leden en betrokkenen.

 

Bij een openbare activiteit kan er, door derden (als bijvoorbeeld (landelijke) pers of omstanders), beeldmateriaal gemaakt worden. Wij hebben over deze beelden geen zeggenschap en kunnen derhalve weinig doen aan publicatie hiervan. Uiteraard zullen wij alles in het werk proberen te stellen om publicatie te voorkomen als dit in het belang van de leden is. Wij zijn hierbij echter afhankelijk van derde partij(en). Er worden door Idéfix geen duidelijke close-up foto’s geplaatst op het openbare deel van de website zonder toestemming van leden of eventuele andere betrokkenen. 


Beeldmateriaal voor extern gebruik 

Voor het gebruik van foto’s van onze leden buiten de club, in bijvoorbeeld een tijdschrift wordt toestemming gevraagd aan de leden. 


Artikel 7 


Parkeren van voertuigen dient te geschieden op het onverharde deel buiten het toegangshek dan wel op het verharde deel naast de loods. Er mag door de leden en bezoekers van HSV Idéfix NIET geparkeerd worden vóór de loods anders dan voor laden/lossen en ook niet op het grasveld zelf. 


Artikel 8

 

Tijdens de cursussen gehoorzaamheid en fun&focus mag voor het aanlijnen van de hond naast een normale halsband ook gebruik gemaakt worden van een tuigje (geen anti-trektuig). Dit geldt ook voor onze club-examens. Tijdens de landelijke examens voor de FHN mag echter alleen gebruik gemaakt worden van een halsband. Volgens de regels van de FHN geldt dat op het examenterrein de hond alleen een niet slippende leren of stoffen halsband om de nek mag dragen. De keurmeester kan hiervan afwijken (bijv. een borsttuig toestaan) in geval van medische indicatie, mits dit vóór de aanvang van het examen wordt voorgelegd. Het bezit of gebruik van andere dan bovengenoemde halsbanden is op en rond het examenterrein verboden en leidt tot uitsluiting van het examen. Tijdens de lessen behendigheid wordt een jacht- of sliplijn geadviseerd. Deze dient wel voorzien te zijn van een zg. veiligheidsstop en die moet ook gebruikt te worden. I.v.m. het risico op verwondingen mag de hond namelijk tijdens het lopen van een parcours geen halsband, tuigje of anderszins om hebben.